Orde van vrijmetselaren

Orde van Vrijmetselaren

De Orde van Vrijmetselaren vindt haar oorsprong in Engeland waar in 1717 voor het eerst spraken was een overkoepelende organisatie van loges.

De Nederlandse Grootloge, koepel van samenwerkende vrijmetselaarsloges, verzelfstandigde zich van de Engelse Grootloge in 1756 en bestaat derhalve meer dan 250 jaar. Zij is daarmee één van de oudste verenigingen in ons land.

Deze organisatie draagt de naam ‘Orde van Vrijmetselaren in het Koninkrijk der Nederlanden’,  en is een vereniging naar Nederlands recht, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr.K.v.K. 40407409

Grootoosten

Het grootoosten is de, tenminste eens per jaar te houden, vergadering van vertegenwoordigers van alle loges van de Orde in Nederland. Daar wordt het hoofdbestuur van de orde gekozen en er worden allerlei andere huishoudelijke zaken van de orde geregeld.

Als er ‘groot’ voor een functienaam staat betekent dat: bedoelde functie betreft het hoofdbestuur. Elke loge heeft bijvoorbeeld een voorzittend meester, een thesaurier en een secretaris: in het hoofdbestuur van de orde zitten dus grootmeester, grootthesaurier en grootsecretaris.

Aan de naam van de ‘Orde van Vrijmetselaren’ is indertijd toegevoegd ‘onder het Grootoosten der Nederlanden’. Hieruit blijkt welke waarde er aan die vergadering van afgevaardigden van de loges gehecht wordt.

Hoofdbestuur

 

Het Grootoosten stelt door middel van democratische verkiezingen een Hoofdbestuur samen. Dit Hoofdbestuur bestaat uit een in functie gekozen Grootmeester, Grootsecretaris en Grootthesaurier met daarnaast tien bestuursleden die gekozen worden uit een regionale voordracht.

Beloningsbeleid 
De Orde kent geen betaalde bestuurders. De Orde is een vrijwilligersorganisatie met ondersteuning van enkele administratieve medewerkers op centraal niveau.

Brochure over vrijmetselarij

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

Archief


Regnr. K.v.K. 40407409

Provinciale Grootloges

 

Van oudsher kent de Nederlandse grootloge een aantal provinciale grootloges. Deze waren veelal gevestigd in landen waarmee Nederland historische banden heeft onderhouden, zoals Indonesië, Suriname, Zuid-Afrika, Zimbabwe en het Caribisch gebied. Momenteel zijn er nog drie provinciale grootloges actief, en wel in Suriname, het Caribisch gebied en Zimbabwe.

Kort na de oprichting van de Nederlandse grootloge in 1756 bevonden zich in het toenmalige Oost- en West Indië al diverse vrijmetselaren. Om de vorming van loges te bevorderen werd door de Nederlandse grootmeester een hem bekende broeder benoemd tot provinciaal grootmeester met het recht loges in zijn werkgebied te stichten. Deze vrijmetselaarsloges vervulden binnen de koloniale samenleving maatschappelijk een niet te onderschatten rol; zij leverden een actieve bijdrage aan de samenleving,  waarbij zij zich lieten leiden door het maçonnieke gedachtegoed.

In Oost-Indië, nu Indonesië, werd in 1764 de eerste loge gesticht onder de naam La Choisie.

In West Indië, dat destijds alle Nederlandse vestigingen in en op de kust van Zuid-Amerika omvatte, werd in 1757 de eerste Nederlandse loge gesticht op Curaçao, onder de naam De Vriendschap.

 

 

Provinciale Grootloge Suriname

 

Contact


Provinciale Grootloge Caribisch gebied

 

Contact

Provinciale Grootloge Zimbabwe

 

Contact
Share This
X