Veel gestelde vragen

 

 

Veel gestelde vragen over het lidmaatschap:

 

 

Hoe kan men zich als lid aanmelden?

Antwoord:

De meeste kandidaten melden zich aan via een lid van een loge dat hen bekend is. Kent men niemand die lid is, dan kan men zich altijd wenden tot de secretaris van de plaatselijke loge. De gegevens hiervan staan meestal in het telefoonboek of een gemeentegids. In het ‘adresboek’ op deze website staan de contactgegevens van de verschillende loges.

Is er een proefijd?

Antwoord:

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Na de inwijding tot leerling-vrijmetselaar is men volwaardig lid van de loge

Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?

Antwoord:

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging.

 

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Antwoord:

Die variëren per loge vanaf 250 euro per jaar. Verder zijn er de kosten van de aanschaf van een passend donker kostuum voor de Open Loges. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doeleinden. Ten slotte wordt ook een bijdrage gevraagd voor het deelnemen aan het broedermaal dat aansluitend op een rituele bijeenkomst wordt gehouden en is een per loge wisselend entreegeld verschuldigd.

Hoe vaak komt de loge bijeen?

Antwoord:

De meeste loges komen éénmaal per week ’s avonds bijeen op een vaste weekdag. Er zijn ook loges die twee of één keer per maand bijeenkomen.

Is er zoiets als een aanwezigheidsplicht?

Antwoord:

Nee, die is er niet. Maar het is weinig zinvol lid te worden en dan niet te komen.
Echter, familie en werk gaan altijd voor.

Kan een homoseksueel lid worden van de Orde?

Antwoord:

Ja

Kan een rooms-katholiek in de orde worden opgenomen?

Antwoord:

Ja

Kan een predikant of geestelijke lid zijn van de Orde?

Antwoord:

Ja

Kan een politicus lid zijn van de Orde?

Antwoord:

Ja

Kan iedereen lid worden van de Orde van Vrijmetselaren?

Antwoord:

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Waarom kunnen alleen maar mannen lid worden van de Orde?

Antwoord:

Dat is een traditie. Toen de Vrijmetselarij ontstond waren er alleen maar verenigingen en clubs voor mannen.
Vrouwen kunnen lid worden van de vrouwelijke Orde en er is ook de mogelijkheid toe te treden tot de gemengde vrijmetselarij.

Veel gestelde vragen over de vrijmetselarij in Nederland en in het buitenland:

 

Hoeveel leden telt de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren en hoe groot is het aantal loges?

Antwoord:

Op 1 januari 2017 bedroeg het aantal leden van de Orde ca 5.500. Toen waren er 150 Loges op het grondgebied van Nederland

 

Waarom spreekt men van een Orde en niet van een vereniging?

Antwoord:

De benaming Orde wil tot uitdrukking brengen dat wordt gestreefd naar: het vormen van een broederschap met een eigen erecode. Ze stelt aan een lid hoge eisen, zoals zich door voorbeeld en gedrag te onderscheiden, meer dan doorgaans gebruikelijk is in een vereniging.

 

Vrijmetselaren gebruiken het woord broederschap. Wat houdt dat in?

Antwoord:

Het woord broederschap geeft in de eerste plaats aan dat vrijmetselaren zich onderling verbonden voelen in de beleving van rituaal en symbool.
Bovendien steunen ze elkaar daar waar mogelijk en gepast.

 

Van wanneer dateert de huidige vrijmetselarij als organisatie?

Antwoord:

Nadat de vrijmetselarij vanaf ca. 1600 in Schotland, Engeland en Ierland tot ontwikkeling was gekomen besloten in 1717 vier in Londen gevestigde loges om samen te gaan werken en een zogeheten grootloge te stichten.

Van wanneer dateert de Vrijmetselarij in Nederland?

Antwoord:

De eerste loge werd in 1734 opgericht in Den Haag.
In de daaropvolgende jaren werden in tal van plaatsen loges opgericht. Als stichtingsjaar voor de Nederlandse vrijmetselarij geldt 1756. Toen besloot een tiental in ons land gevestigde loges tot oprichting van de ‘Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden’ met als standplaats Den Haag.

 

In hoeverre is de vrijmetselarij internationaal?

Antwoord:

In verreweg de meeste landen wordt vrijmetselarij beoefend. In de meeste communistische en islamitische landen is vrijmetselarij niet toegestaan, wel in Cuba, Marokko en Turkije.

Kan een Nederlandse vrijmetselaar deelnemen aan een bijeenkomst van een buitenlandse loge?

Antwoord:

Ja, dat geldt in ieder geval voor de meester-vrijmetselaar en vaak ook voor leerlingen en gezellen.

Doel van de Vrijmetselarij:

 

 

Wat is de missie van de vrijmetselarij?

 Antwoord:

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving

Wat houdt het begrip Opperbouwmeester van het Heelal in?

Antwoord:

Een vrijmetselaar arbeidt in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid met Opper Bouwmeester des Heelals.
Bepalen wat een hoog beginsel is wordt aan iedere vrijmetselaar zelf overgelaten.

Welke functie en betekenis heeft de Bijbel voor en in de vrijmetselarij?

Antwoord:

Traditioneel werden beloftes afgelegd op de Bijbel. Deze traditie is gebleven.

En wat te zeggen over de relatie vrijmetselarij en kerkgenootschappen?

Antwoord:

Er is geen relatie tussen de Orde van vrijmetselaren en kerkgenootschappen.
Het is iedere vrijmetselaar vrij lid te zijn van een kerkgenootschap.

Is er meer te zeggen over de relatie vrijmetselarij en godsdienst?

Antwoord:

Een godsdienst schrijft voor WAT een mens moet denken.
Vrijmetselarij stimuleert DAT een mens zelfstandig denkt.

 

Is vrijmetselarij een religie?

Antwoord:

Nee

 

Is vrijmetselarij een serviceclub?

Antwoord:

Nee.

Zijn loges actief op het terrein van hulp aan de medemens, bijvoorbeeld door steun aan organisatie

Antwoord:

Dat wordt aangemoedigd, maar aan het initiatief van een Loge en haar leden overgelaten.

Veel gestelde vragen over symboliek en ritueel:

 

Kan een partner ook kennisnemen van de ritualen?

Antwoord:

In de praktijk praten vrijmetselaren met hun partner over hun beleving van een ritueel. Daar is ook geen enkel bezwaar tegen.

 

Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?

Antwoord:

Nee, dat is niet de bedoeling, tenzij voor wetenschappelijke studie.

 

Welke kenmerken heeft de 'rituele arbeid'?

Antwoord:

Vrijmetselarij is zingeving in groepsverband, waarbij gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituelen.

Definitie van een ritueel:
Een ritueel is de opvoering van een nagenoeg onveranderlijke serie van formele handelingen en uitingen die niet geheel worden geduid door de uitvoerders.
Het ritueel dient een doel.

Het is uitermate belangrijk dat we ons realiseren dat een ritueel een manier is om aan te geven hoe dingen zouden moeten zijn, dit in een bewust spanningsveld met hoe dingen daadwerkelijk zijn. En dat wel op een zodanige wijze dat de geritualiseerde perfectie in de dagelijkse, oncontroleerbare wereld wordt herinnerd.

Wat is de waarde van symboliek voor de vrijmetselaren?

Antwoord:

Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mannen met totaal verschillende achtergronden, opvattingen en karakter.

Welke rituelen kent de vrijmetselarij?

Antwoord:

Er zijn drie inwijdingsrituelen
Men wordt aangenomen als Leerling, daarna meestal een jaar later bevorderd tot Gezel en dan verheven tot Meester.

Brochure over vrijmetselarij

Speciale uitgave

300 jaar Vrijmetselarij

Archief


Regnr. K.v.K. 40407409

Share This
X